نکات کلیدی در خصوص ارزیابی عملکرد هیئت‌مدیره

  سارا مهربانی

  در زیر بنا به تجربه، برخی نکاتی که می‌تواند منجر به تسهیل پیشبرد و افزایش کیفیت خروجی ارزیابی هیئت‌مدیره/مرور عملکرد هیئت‌مدیره شود را به اختصار بیان کرده‌ام که امیدوارم مفید باشد.

  Board Evaluation vs. Board Performance Review: Key Points on Conducting

  As a board advisor, I only conducted a board evaluation once. I recommended holding a board meeting and conducting a Board performance review for other cases. Here are some key points from my experience that can enhance the effectiveness and quality of the result.

  #corporategovernance
  #boardroomadvisors
  #boardofdirectors
  #boardeffectiveness
  #boarddevelopment
  #boardperformance
  #boardevaluation

  خواندن
  مزایای حاکمیت شرکتی در سازمان چیست؟
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ