درباره ما

  مرجع حاکمیت شرکتی ایران

   

   

  هدف مرجع حاکمیت شرکتی ایران:

  نشر، گسترش ونهادینه سازی مفاهیم و دستاوردهای حوزه حاکمیت شرکتی ایران

  رسالت حاکمیت شرکتی ایران :

  کمک به ارتقای سطح حاکمیت شرکتی؛

  فعالیت حاکمیت حاکمیت شرکتی ایران:

   ارائه گزارش های مدیریتی
   ارائه خلاصه و ترجمه بهترین مقالات مرتبط
   بررسی پرونده های ویژه و سیاستی

  ارائه آخرین شاخص ها و گزارش های منتشر شده در دنیا
   آموزش مفاهیم راهبری شرکتی به صورت سریالی
   ارائه کتاب های پراستناد در حوزه های مختلف
   ارائه آخرین اسنادو قوانین تصویبی

   صاحب امتیاز: امیرحسام بهروز

   

   

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع73 مقالات