تعریف حکمرانی شرکتی و اصول اصلی آن چیست؟ چه ارتباط و اولویت‌بندی بین قواعد مختلف حکمرانی شرکتی وجود دارد؟ نقش هیات مدیره در شرکت چیست و نحوه تعامل آن با مدیران اجرایی چگونه است؟ چه شواهدی برای اثرگذاری حکمرانی شرکتی بر بهبود عملکرد شرکت‌ها وجود دارد؟ منشا نارسایی‌های اجرای قواعد مناسب حکمرانی شرکتی در ایران چیست؟ محیط حقوقی حکمرانی شرکتی در ایران متاثر از چه قوانینی است؟ بهبود قواعد حکمرانی شرکتی در ایران با چه چالش‌هایی مواجه است؟

  در قسمت چهارم از فصل دوم فارکست اقتصادی و مالی با عنوان «حاکمیت شرکتی» تلاش کردیم به کمک کارشناسان به این پرسش‌ها پاسخ دهیم:

  تحلیلگران:

  • دکتر علینقی مشایخی
  • دکتر مسعود طالبیان
  • دکتر مهدی حق‌باعلی

  میزبان: مهران بهنیا

  خواندن
  پادکست : ریاست محترم هیئت‌مدیره! (روایت چهارم)
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ