• انتشارات دانشگاه تهران,
  • نویسندگان: محمد علی شاه حسینی, محمدهادی رنجبر
  خواندن
  مجموعه مطالعات موردی اخلاق، تقلب و راهبری شرکتی
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ