کتاب حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی

  تالیف و ترجمه: دکتر سیدمصطفی علوی

  ناشر: انتشارات مرکز آموزش حسابداران خبره

  نوبت چاپ: یکم – 140۱

   

  مقدمه:

  گسترش روزافزون شرکتهای سهامی و تفکیک مالکیت شرکتها از مدیریت آنها در دو قرن اخیر باعث تغییر دیدگاه در خصوص نحوه هدایت و راهبری واحدهای تجاری و مطرح شدن مسائل نمایندگی گردید. امروزه بسیاری از واحدهای تجاری و حتی دولتها بر اهمیت چگونگی راهبری و هدایت بنگاههای اقتصادی واقف بوده و آن را درک کرده اند. موضوع نظارت و ایجاد سازوکارها و ساختارهای نظارتی از دهه 1940 مورد توجه مراجع نظارتی بورس آمریکا قرار گرفته و اجرا شده است. با این وجود ایجاد بحرانی دیگر منجر به تجدید نظر در ساختارهای اولیه شد چرا که تدوین قوانین و مقررات زایده بحرانهاست.

  طی سالهای 1972 – 1976 در ایالات متحده وقوع رسوایی واترگیت منجر به یک شیوه جدید در مقررات گذاری عمومی در سراسر دنیا تبدیل شده است. در همان سالها انجمن حسابداران رسمی امریکا 1 رهنمودهای خاصی را در مورد استانداردهای حسابرسی که مشتمل بر کنترلهای داخلی بود منتشر کرد.

   

  فهرست مطالب:

  فصل اول: مبانی حاکمیت شرکتی

  فصل دوم: اصول حاکمیت شرکتی

  فصل سوم: سازوکارهای حاکمیت شرکتی

  فصل چهارم: مبانی کنترلهای داخلی

  فصل پنجم: کنترلهای داخلی- فرآیند درآمد، اعتبارات وحساب های دریافتنی

  فصل ششم: کنترلهای داخلی- فرآیند خرید، دریافت و حساب های پرداختنی

  فصل هفتم: کنترلهای داخلی- منابع انسانی و حقوق و دستمزد

  فصل هشتم: کنترل‌های داخلی- موجودی کالا

  فصل نهم: کنترل‌های داخلی- دارایی های ثابت

  فصل دهم: حسابرسی داخلی

  فصل یازدهم: کمیته‌های حسابرسی

   

  ————————————————————-

  خواندن
  کتاب جلسات اثربخش هیئت‌مدیره
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ