نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

  صورت­جلسه مجمع فوق العاده

  شرکت ….. (سهامی خاص)

  مورخ   ……………../……………………/………………………..

  به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ………………

  مجمع فوق العاده صاحبان سهام شرکت ….. (سهامی خاص) در تاریخ ………. در محل ……….. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران (پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه …… شماره ……… مورخ …./…./…..) تشکیل گردید.

  در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 هیئت رئیسه به شرح ذیل

  • رئیس جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
  • ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
  • ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
  • منشی جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ………

  انتخاب شدند.

  الف – دستور جلسه

  • قرائت و استماع گزارش هیئت­مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ …… ریال به مبلغ …………. ریال
  • اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
  • ……….. (مواردی که در صلاحیت مجمع فوق العاده است)

   

   

  ب – مصوبات جلسه

  1…………………………

  2……………………….

  3……………………….

  4……………………….

  (اگر درنظر است فرآیند افزایش سرمایه به هیات مدیره تفویض شود حتما در مصوبات مجمع قید شود)

  5……………………….

  1. مجمع در ساعت ……. همان روز خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به خانم/آقای …………….. (با حق توکیل به غیر) تفویض وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری …….. اقدام و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید
  خواندن
  گزارش وضعیت  سرمایه گذاری خطرپذیری شرکتی cvc در سال 2023

  صورت اسامی سهامداران (نمایندگان حاضر) در جلسه مجمع فوق العاده مورخه …./…./….

  شرکت ….. (سهامی خاص)

  به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ……………… و سرمایه ثبتی ………………………. ریال

  ردیف نام سهامدار نام نماینده تاریخ و شماره معرفینامه درصد سهام امضاء
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ