نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

   

  صورت­جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

  شرکت  ….. (سهامی خاص)

  مورخ   ……………../……………………/………………………..

  به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ………………  و با سرمایه ثبتی ………………………. ریال

  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ….. (سهامی خاص) در تاریخ ………. در محل ……….. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران (پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه …… شماره ……… مورخ …./…./…..) تشکیل گردید.

  در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 هیئت رئیسه به شرح ذیل

  • رئیس جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
  • ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
  • ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
  • منشی جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ………

  انتخاب شدند.

   

  الف – دستور جلسه

  • ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ……….
  • ارائه گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ……….
  • تصویب صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت جریانهای نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه.
  • انتخاب اعضاء هیات مدیره.
  • انتخاب بازرسان قانونی / حسابرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ……… و تعیین حق الزحمه.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار
  • تصویب بودجه سال ………
  • تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره.
  • ……….. (مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است)
  • ……….. (مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است)
  خواندن
  دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی ابلاغ شد

   

   

   

   

  ب – مصوبات جلسه

  1…………………

  2……………………….

  3……………………….

  4……………………….

  5……………………….

  6………………………..

  1. مؤسسه حسابرسی ………… به شماره ثبت …….. و شناسه ملی ……….. به عنوان بازرس قانونی / حسابرس اصلی و قانونی و مؤسسه حسابرسی ………… به شماره ثبت …….. و شناسه ملی ……….. به عنوان بازرس/ حسابرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره شرکت صندوق پژوهش و فناوری…….. (سهامی خاص) تفویض گردید.

   

  مدیران ، اعضای هیئت مدیره و همچنین بازرس قانونی / حسابرس اصلی و علی البدل با امضاء ذیل این بند ضمن اعلام قبولی سمت تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت­های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111، 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

  1. مجمع در ساعت ……. همان روز خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به خانم/آقای …………….. (با حق توکیل به غیر) تفویض وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری …….. اقدام و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید.

   

   

   

  صورت اسامی سهامداران (نمایندگان حاضر) در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ …./…./….

  شرکت ….. (سهامی خاص)

  به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ……………… و سرمایه ثبتی ………………………. ریال

  ردیف نام سهامدار نام نماینده تاریخ و شماره معرفینامه درصد سهام امضاء
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ