نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

   

  صورت­جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  شرکت  ….. (سهامی خاص)

  مورخ   ……………../……………………/………………………..

  به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ………………  و با سرمایه ثبتی ………………………. ریال

  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ….. (سهامی خاص) در تاریخ ………. در محل ……….. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران (پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه …… شماره ……… مورخ …./…./…..) تشکیل گردید.

  در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 هیئت رئیسه به شرح ذیل

  • رئیس جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
  • ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
  • ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
  • منشی جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ………

  انتخاب شدند.

   

  الف – دستور جلسه

  • انتخاب اعضاء هیات مدیره.
  • تصویب بودجه سال ………

  توضیح 1: مجمع عمومی عادی سالیانه باید حداکثر چهار ماه پس از اتمام سال مالی تشکیل و نسبت به مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‏باشد، تصمیم گیری نماید.

  توضیح 2:در صورتیکه مجمع عادی سالیانه در زمان فوق الاشاره برگزار نگردد، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باید برگزار و نسبت به مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‏باشد، تصمیم گیری نماید.

  خواندن
  اختیارات مجمع فوق العاده 

  توضیح 3: در صورتیکه دستور جلسه شامل تصویب صورتهای مالی، انتخاب بازرس قانونی/حسابرس و تعیین روزنامه کثیرالانتشار نباشد، فارغ از تاریخ برگزاری مجمع، باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل شود.

  ب – مصوبات جلسه

  1…………………

  2……………………….

  3……………………….

  4……………………….

  5……………………….

  6………………………..

   

  مدیران ، اعضای هیئت مدیره و همچنین بازرس قانونی / حسابرس اصلی و علی البدل با امضاء ذیل این بند ضمن اعلام قبولی سمت تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت­های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111، 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

   

  مجمع در ساعت ……. همان روز خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به خانم/آقای …………….. (با حق توکیل به غیر) تفویض وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری …….. اقدام و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید.

   

   

   

  صورت اسامی سهامداران (نمایندگان حاضر) در جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ …./…./….

  شرکت ….. (سهامی خاص)

  به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ……………… و سرمایه ثبتی ………………………. ریال

  ردیف نام سهامدار نام نماینده تاریخ و شماره معرفینامه درصد سهام امضاء
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ