پدیدآور (ها) : بیتا مشایخی عالمه یزدانیان الهام جمالی       ناشر : شرکت چاپ و نشر بازرگانی

    خواندن
    کتاب اعتراف: 14 سوال که هر عضو هیئت مدیره باید از خودش بپرسد
    Share.

    مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

    لغو پاسخ