بررسی دستورالعمل حاکمیت شرکتی جدید بورس

  دی ماه 1401

  دکتر مهدیی رضایی

   

   

   

   

   

  خواندن
  دستورالعمل اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) - ویرایش 2015
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ