اختیارات مجمع فوق العاده  و نحوه اجرا و اختیار تصمیم

   مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

   

  اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق العاده  براساس قانون تجارت

   

  فعالیت توضیحات
  1- تغییر اساسنامه شرکت
  • نظارت بر نحوه رای گیری برای تغییرات پیشنهادی اساسنامه (ماده 85 اصلاحیه قانون تجارت)
  2- تغییر سرمایه شرکت
  • پیشنهاد تغییرات سرمایه شرکت ها باید همراه با دلایل توجیهی کافی از سوی مدیران شرکت که به تایید حسابرس شرکت رسیده است، در مجمع ارائه شود.
  • سرمایه ثبتی شرکت در هر صورت نباید از حداقل سرمایه ثبتی شرکت ها که هر زمان توسط کارگروه اعلام می گردد، کمتر شود که در موارد تصمیم کاهش سرمایه شرکت ها، این امر باید مد نظر قرار گیرد.
  • نظارت بر نحوه رای گیری برای تغییرات سرمایه شرکت (ماده 85 اصلاحیه قانون تجارت)
  3- انحلال قبل از موعد شرکت
  • پیشنهاد انحلال شرکت باید همراه با دلایل توجیهی کافی از سوی مدیران شرکت یا کارگروه شرکتها در مجمع ارائه شود.
  • در خصوص انحلال شرکت، اقدامات لازم جهت مدیریت و پرداخت تعهدات شرکت پیش بینی شود.
  • نظارت بر نحوه رای گیری برای انحلال شرکت (ماده 85 اصلاحیه قانون تجارت)
  خواندن
  دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکميت شرکتی در مؤسسات اعتباری غيردولتی
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ